Overzicht projecten

Overzicht projecten

LOPENDE PROJECTEN

Eerlijke Koffie Project

afbeelding9

‘Het Tilburgs-Rwandees Bakkie’ – Eerlijke Koffie: Vóór en Dóór Vrouwelijke Ondernemers

Tilburg en Rwanda krijgen in 2017 hun eigen Tilburgs-Rwandese eerlijke koffie: ‘het Tilburgs-Rwandees bakkie’. De koffie is voor en door vrouwelijke ondernemers uit Tilburg en Rwanda verbouwd, geproduceerd en/of verkocht. Met dit project, gesteund door de gemeente Tilburg in het kader van mondiaal burgerschap, willen wij de economische zelfstandigheid van vrouwen in zowel Rwanda als Tilburg bevorderen. Samen met het Women Business Center Brabant, de Tilburgse Hogeschool Fontys en Scholengemeenschap De Rooi Pannen en Solace Ministries in Rwanda zal dit project worden uitgevoerd.

Wij geloven in de kracht van vrouwelijk ondernemerschap en hebben op dit vlak al vaker laten zien dat het werkt (zie onze afgesloten projecten hieronder). Tilburg heeft o.a. reeds de nodige ervaring in het opzetten van netwerken rondom vrouwelijk ondernemerschap en de uitvoering hiervan en Rwanda kan daarvan leren. Koffie is bij uitstek een Rwandees product en Tilburg kan daar van proeven. Daarnaast past een eigen eerlijke koffie binnen de ambities van Tilburg als fair trade gemeente sinds 2013 . Op deze manier biedt de koffie een tastbaar en eigen eerlijk product waarmee Tilburg zich kan onderscheiden van en als goed voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten. Tilburgse en Rwandese vrouwelijke ondernemers in spé (studenten van Fontys, De Rooi Pannen, vrouwen aangesloten bij het Women Business Center Brabant, en vrouwen uit Rwanda die de koffie gaan verbouwen en verkopen) krijgen de mogelijkheid om het ondernemen in te praktijk te leren door hen van een product te voorzien. Daarnaast leren de Tilburgse en Rwandese ondernemers in spé hoe eerlijk en duurzaam te ondernemen, met ondersteuning middels trainingen van het Women Business Center, Fontys en De Rooi Pannen in de kennisoverdracht. Ze krijgen inzicht in wat eerlijk ondernemen inhoudt, waarom er bijvoorbeeld net iets meer betaald wordt voor een eerlijk product, maar ook wat de waarde daarvan is (vrouwen in Rwanda krijgen een eerlijke prijs). Op deze manier willen we eraan bijdragen dat Tilburgers eerlijk en duurzaam ondernemen en brengen we Tilburg en Rwanda wat dichter bij elkaar en bevorderen zo het mondiaal burgerschap waar de gemeente Tilburg zich via ‘Een Wereld te Winnen’ hard voor maakt.

Ons doel is om eind 2017, zo’n 500 kg koffie vanuit Rwanda naar Tilburg te importeren. Met deze hoeveelheid kunnen 50+ vrouwelijke ondernemers in Tilburg van koffie worden voorzien voor de verkoop. Dit project heeft echter niet alleen in Tilburg een impact; ook in Rwanda, waar de koffie wordt verbouwd door 75 vrouwelijke ondernemers in spé en ook zal worden verkocht door 5 vrouwelijke ondernemers in spé. In totaal zullen er zo’n 150 vrouwen in Rwanda en Tilburg direct door dit project worden gesteund in hun ondernemerschap en indirect zo’n 1225 personen, waaronder de kinderen van de vrouwen in Rwanda.

Dit project draagt direct bij aan de volgende drie VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen: SDG 1 (‘Beëindiging armoede in al zijn vormen’), SDG 5 (‘Bereik gendergelijkheid en geef meer macht aan vrouwen en meisjes’), en SDG 8 (‘Bevorder inclusieve en duurzame economische groei, tewerkstelling en degelijk werk voor iedereen’).

afbeelding5

afbeelding7afbeelding6afbeelding4

 

 

 

 

Universiteitsproject II

In 2013 is een student gestart met haar universitaire opleiding, die gefinancierd wordt door een individuele sponsor. In 2015 heeft ze haar tweede collegejaar succesvol afgerond. Dit project zal nog lopen tot het collegejaar 2016-2017.

Master programma studenten

Twee studenten hebben middels fondsen van Stichting Westeinde hun bachelor en eerste jaar van hun tweejarige master succesvol kunnen afronden. Voor het laatste jaar van de master was Mukomeze op zoek naar een nieuwe donor. In 2015 heeft Mukomeze de Zusters van Liefde bereid gevonden om het laatste jaar van de tweejarige master van beide studenten te bekostigen. Een van de studenten heeft in september 2015 met succes haar master afgerond. De andere student is later van start gegaan. De verwachting is dat zij in oktober 2016 zal afstuderen.

 

AFGESLOTEN PROJECTEN

Koeienproject II

Nadat in 2014 een contract is gesloten met Impulsis en de gemeente Breda om een tweede koeienproject te realiseren, is in 2015 een start gemaakt met de implementatie van het project. Het doel was om 15 koeien te verspreiden onder – door Solace Ministries – geselecteerde vrouwen, die vervolgens het eerste vrouwelijke kalf af staan aan een andere vrouw uit de gemeenschap waar ze wonen. Om dit project te realiseren was een gezamenlijke financiering nodig van €15.000, bestaande uit een bedrag van € 5000 van Impulsis, € 5000 van Gemeente Breda en € 5000 van Mukomeze. Mukomeze heeft in 2015 haar bijdrage weten te verdubbelen (€ 10.000; middels Stichting Loosco Fonds en De Leestafel) waardoor een totaal bedrag van € 20.000 is gerealiseerd en een grotere groep vrouwen konden worden geholpen. Daarnaast heeft Solace Ministries door gunstige prijzen meer koeien kunnen aanschaffen dan begroot, waardoor een totaal van 23 koeien, in plaats van 15 koeien, zijn verspreid in de zomer en het najaar van 2015.

Ontwikkelingsfonds Rusatira gemeenschap

Door financiering van Soroptimistclub Bommelerwaard heeft Mukomeze in 2014 een ontwikkelingsfonds kunnen realiseren voor de grotendeels agrarisch georiënteerde Rusatira gemeenschap. Het fonds geeft individuen uit de gemeenschap de mogelijkheid kleine leningen aan te gaan om ervoor te zorgen dat zij hun agrarische activiteiten of andere business activiteiten kunnen realiseren. Dit zorgt voor extra inkomen, uitbreiding van economische activiteiten en grotere onafhankelijkheid, wat bijdraagt aan de empowerment van de gemeenschap. In de eerste ronde hebben 42 vrouwen kunnen profiteren van een lening om een eigen bedrijf op te zetten (5 vrouwen) of hun agrarische activiteiten te professionaliseren (37 vrouwen). In 2015 is 65% van de bedrijfsleningen en 70% van de agrarische leningen reeds terugbetaald, waardoor een nieuwe ronde van leningen kan worden gerealiseerd. Op deze manier zal de Rusatira gemeenschap zich continu kunnen blijven ontwikkelen.

Universiteitsproject

Begin 2010 is het universiteitsproject van start gegaan. Gesponsord door Stichting Westeinde hebben vijf vrouwen de mogelijkheid gekregen een vierjarige universitaire studie (bachelor) te gaan volgen of af te maken: ‘accounting’ (drie vrouwen), ‘rural development’ en ‘business information technology’. Twee studenten hebben in 2012 hun bachelor diploma behaald en hebben in 2013 de mogelijkheid gekregen te starten met een master. Van dit tweejarige masterprogramma werd 1 jaar bekostigd met het restant van de financiering die Stichting Westeinde voor dit project beschikbaar heeft gesteld. Van de andere drie studenten is één student in december 2013 afgestudeerd en de andere twee in 2014. Voor deze drie studenten zoeken we nieuwe financiering zodat zij een master kunnen volgen.

Fruitgaard-project Rusatira

Vanwege het grote succes van het eerdere fruitgaard project in Nyanza, is in 2012 aangevangen met een fruitgaard voor de gemeenschap van Solace Ministries in Rusatira (net als Nyanza, gelegen in zuid-Rwanda). Weduwen en wezen zaaien, verplanten en stekken, onder vakkundige begeleiding, fruitbomen en -planten. De kleine fruitbomen en planten worden vervolgens gedistribueerd onder families in de Rusatira-gemeenschap. Naast het feit dat fruit een goede inkomstenbron is voor vrouwen op het platteland, is het ook belangrijk voor hun eigen voedselinname, met name voor vrouwen die HIV-positief zijn. De fruitgaard is gefinancierd door uitgeverij Wolf Legal Publishers. Wolf Legal Publishers is de uitgever van ‘De mannen die mij hebben vermoord’ en opbrengsten uit dit boek heeft de uitgever aan dit project laten toekomen. Dit project is in 2014 afgerond.

Koeienproject

In 2012 is het koeien-project gestart. In dit project werden 15 koeien verspreid onder – door Solace Ministries – geselecteerde vrouwen. Het houden van koeien is in Rwanda een van de meest effectieve manieren gebleken om de economische positie en onafhankelijkheid van vrouwen te vergroten en sociale isolatie te doorbreken. Deze vrouwen krijgen de koe niet zomaar; ze dienen een cursus te volgen, zelf een koeienstal te bouwen en voor de voedergewassen te zorgen. Om de duurzaamheid van het project te bevorderen, staan de vrouwen daarnaast het eerste vrouwelijke kalf af aan een andere vrouw uit de gemeenschap waar ze wonen. Door het doorgeefsysteem zal een (steeds) groter aantal vrouwen kunnen worden geholpen. In geval van een eerste stierkalf is afgesproken dat de vrouwen 10% van de verkoopopbrengst afstaan ten gunste van een fonds voor de gemeenschap. Uit dit fonds kunnen leden van de gemeenschap een (micro)krediet krijgen, wat de zelfredzaamheid van de gemeenschap vergroot. In het kader van de millenniumregeling heeft de gemeente Breda, samen met Impulsis en COS Brabant, tweederde van de kosten van het project beschikbaar gesteld, onder voorwaarde dat Stichting Mukomeze op haar beurt het overgebleven gedeelte ophaalt en bekendheid geeft aan het project binnen de gemeente Breda. Stichting Mukomeze heeft het resterende bedrag gedoneerd gekregen van Stichting MTO Breda en enkele activiteiten in Breda georganiseerd (film, foto-tentoonstelling) om bekendheid aan het project en Stichting Mukomeze te geven.

Het project is in december 2012 aangevangen en is in september 2013 afgesloten middels een eindrapportage. Het project zal echter een langere looptijd kennen, omdat de meeste koeien nog niet hebben gekalfd en de uitwisseling van kalven pas in een later stadium zal plaatsvinden. Deze doorlopende monitoring, terwijl het project al formeel is afgesloten, zorgt voor extra kosten voor Solace Ministries die niet in het project budget zijn opgenomen. Dit is een punt van aandacht voor Stichting Mukomeze in de komende jaren. Van de 15 koeien die verspreid zijn in februari 2013, zijn helaas 2 koeien overleden door een ziekte die specifiek is voor de regio en waar nog geen goede behandelmethode voor is. Bij twee andere koeien is de zwangerschap vroegtijdig afgebroken. De precieze oorzaak hiervan is onduidelijk gebleken. Zij zullen opnieuw worden geïnsemineerd. Met de zwangerschap van alle andere koeien gaat het goed. Na de bevalling zullen de kalven nog 6 maanden bij hun moeder verblijven, waarna ze worden verkocht (stier) of aan een andere vrouw worden afgestaan (koe). Hierdoor zullen in de toekomst meer vrouwen kunnen profiteren van de voordelen van het hebben van een koe, zowel in financieel als in sociaal opzicht.

Micro-financieringsproject

In december 2011 is een bijdrage toegekend door Books4Life Tilburg ter sponsoring van een fonds ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van de Kimoronko gemeenschap in Kigali. In dit kleinschalig micro-financieringsproject kunnen vrouwen middels een kleine lening tegen een redelijke rente een eigen bedrijfje financieren. Het project is in 2012 gestart en is in 2013 afgesloten. Binnen dit project hebben 9 vrouwen de mogelijkheid gekregen hun eigen bedrijfje op te zetten of uit te breiden. Voordat ze een lening konden afsluiten, hebben ze bij Solace Ministries een training over ondernemerschap gevolgd. De vrouwen zijn blij dat ze nu hun families kunnen onderhouden. Daarnaast kregen ze meer respect van hun buren nu ze zelf in hun inkomsten kunnen voorzien. Alle leningen zijn terugbetaald, waardoor opnieuw 9 families kunnen profiteren van dit project.

Fruitgaard-project Nyanza (fase 2)

Vanwege het grote succes van het fruitgaard-project in Nyanza (zuid-Rwanda), gesponsord door E.ON Benelux, is in 2011 een vervolgvoorstel opgesteld voor de realisatie van een tweede fase van dit project in Nyanza. Stichting Mukomeze had Imperial Tobacco Nederland bereid gevonden om dit project te financieren. Het project is in december 2011 van start gegaan en is in 2013 afgesloten. In totaal zijn er 3300 passie vruchten, 100 tomatenplanten en 3700 avocado planten gedistribueerd in de gemeenschappen van Mugana, Runda en Rusatira (zuid-Rwanda). De vruchten van de planten zijn niet alleen gebruikt voor eigen consumptie (om zo te zorgen voor een meer gevarieerde voedselinname en een betere werking van Hiv-medicijnen) maar ook voor de verkoop. Hiermee zijn de gemeenschappen op duurzame wijze op weg geholpen om zelfvoorzienend te worden.

Pinda-project

 In 2011 is het pinda-project van start gegaan, mogelijk gemaakt door COS Brabant en enkele horeca opleidingen in Brabant (De Rooi Pannen Eindhoven, De Rooi Pannen Breda en ROC de Leijgraaf Oss en Cuijk) ter gelegenheid van Wereldvoedseldag 2010, waarbij studenten van deze opleidingen een ‘eerlijke maaltijd’ hebben bereid (een deel van de opbrengst van deze maaltijden ging naar Stichting Mukomeze). Dit project geeft in totaal een groep van meer dan 100 Rwandezen in Rusatira (zuid-Rwanda) de mogelijkheid pinda’s te verbouwen. Dit is gefaseerd gebeurd, aangezien het project werd opgesteld middels een leensysteem. In de eerste fase werd aan 44 vrouwen een lening verstrekt om pinda’s te verbouwen. Deze noten zijn uitermate voedzaam en bevorderen bovenal de werkzaamheid van Hiv-medicijnen. Tevens zijn ze zeer geschikt voor de verkoop. Dit project is in 2011-2012 gerealiseerd en is in 2013 afgesloten. Hoewel de weersomstandigheden niet optimaal zijn geweest voor het verbouwen van pinda’s, hebben de meeste vrouwen een goede oogst gehad waarbij ze voldoende pinda’s voor zichzelf hadden en soms ook konden verkopen om zo inkomsten te genereren. De eerste groep van 44 vrouwen hebben een oogst gehad variërend van 5 tot 88 kilo pinda’s. Ze hebben allemaal hun lening kunnen terugbetalen, waardoor andere vrouwen weer kunnen profiteren van dit project.

Link-project
Nadat in 2010 de leiders en de 10 vrouwen uit de Kimisagara en Kicukiro gemeenschappen (Kigali) een training hadden gevolgd om het link-project goed uit te kunnen voeren, werden in januari 2011 de eerste leningen verstrekt aan deze vrouwen. Dit door Flair Fund en Cordaid gefinancierd project heeft als doel een samenwerking tot stand te brengen tussen vrouwen die op het platteland producten verbouwen (met name fruit en groente) en vrouwen in de stad die deze kunnen verkopen op de markt. Dit project is in 2010 gestart en liep door in 2011, en in 2012 is het afgesloten.

Marktkraam-project Nyanza
Eind 2010 heeft Fakkels voor Vrede in Tilburg geld ingezameld voor een marktkraam in Nyanza ten behoeve van de verkoop van melk en fruit (door het fruitgaard-project hebben vrouwen in Nyanza zo het fruit kunnen verkopen en een inkomen kunnen verdienen (zie ‘fruitgaard-project’)). De marktkraam zorgt ervoor dat er een overdekte ruimte is waar vrouwen hun producten in koelkasten kunnen bewaren en verkopen. Dit project is volledig in 2011 gerealiseerd en is in 2012 afgesloten.

Naaimachine-project
In 2010 heeft Tools for Work (toen nog onder de naam Derde Wereld Werkplaats) in Teteringen 16 naaimachines en 3 breimachines naar Rwanda verscheept. Hierdoor konden binnen zes gemeenschappen van Solace Ministries – Nyanza, Ruhuha (zuid-oost Rwanda), Nyamata, Kicukiro, Remera en Kinyinya (de laatste drie zijn wijken in Kigali) – 35 vrouwen inkomen genereren door het (leren) maken en vermaken van kleding. De mogelijkheid weer in mooie kleren te kunnen rondlopen, gaf de vrouwen waardigheid en zelfvertrouwen. Bekwame leidinggevenden van reeds bestaande naaiateliers in Rwanda hebben training gegeven. De vrouwen die de vaardigheden onder de knie hadden, konden op hun beurt hun kennis doorgeven aan anderen. Dit project is in 2010 afgesloten.

Fruitgaard-project Nyanza
In 2009 en 2010 heeft E.ON Benelux geld beschikbaar gesteld ter realisering van een fruitgaard in Nyanza. Weduwen en wezen hebben, onder vakkundige begeleiding, fruitbomen en -planten gezaaid, verplant en gestekt. De kleine fruitbomen en planten werden vervolgens gedistribueerd onder families in de Nyanza- gemeenschap. Naast het feit dat fruit een goede inkomstenbron is voor vrouwen op het platteland, is het ook belangrijk voor hun eigen voedselinname, met name voor vrouwen die HIV-positief zijn. De fruitgaard was ongekend succesvol. In plaats van de in het projectvoorstel geschatte 3.500 fruitbomen en -planten, werden er uiteindelijk 10.311 fruitbomen en -planten gedistribueerd. Hierdoor konden ook families uit andere gemeenschappen van Solace Ministries van dit project profiteren. Dit project is in 2010 afgesloten.

Agrarisch-project
In 2009 is een agrarisch project gerealiseerd, gesponsord door Rabobank Hilvarenbeek-Oisterwijk en Duncan Management B.V., waarin het houden en fokken van dieren werd bevorderd. Een proefboerderij werd opgezet in Runda (ongeveer 30 km van Kigali), waar geiten, kippen en konijnen werden gehouden en gefokt. De boerderij werd mede door weduwen en wezen gerund en zij werden onderricht in het zorgen voor deze dieren. Vervolgens werden de dieren gedistribueerd onder de vrouwen. De dieren zorgden voor eten en inkomsten voor de vrouwen en daarnaast zorgde de liefde voor de dieren voor afleiding van hun trauma. Dit project is in 2010 afgesloten.

Huizen-project
Het eerste project dat Stichting Mukomeze in samenwerking met Solace Ministries in 2008 heeft kunnen realiseren, betrof een project ter renovatie van huizen verspreid over Rwanda. Door sponsoring van Rotary Club Utrecht International (RCUI) zijn de huizen van zes vrouwen opgeknapt. Daarmee komen we tegemoet aan een van de meest fundamentele rechten die een mens heeft: het recht op huisvesting. De RCUI had deze gelden ingezameld tijdens een symposium op de internationale vrouwendag (8 maart 2008), nog net voor de officiële oprichting van Stichting Mukomeze. Dit project is in 2008 afgesloten.